[Przesłanki nadania statusu uchodźcy istniejące na części terytorium kraju pochodzenia] - Art. 18. - Udzielanie cudzoziemcom... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Przesłanki nadania statusu uchodźcy istniejące na części terytorium kraju pochodzenia] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  18.  [Przesłanki nadania statusu uchodźcy istniejące na części terytorium kraju pochodzenia]
1. 
Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część terytorium i zamieszkać na niej, uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia.
2. 
Przy ocenie, czy sytuacja na części terytorium kraju pochodzenia jest zgodna z ust. 1, bierze się pod uwagę okoliczności dominujące na tej części terytorium kraju oraz osobiste uwarunkowania cudzoziemca.