[Podmioty dopuszczające się prześladowań lub wyrządzające poważną krzywdę. Zapewnienie ochrony przed prześladowaniem lub... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Podmioty dopuszczające się prześladowań lub wyrządzające poważną krzywdę. Zapewnienie ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  16.  [Podmioty dopuszczające się prześladowań lub wyrządzające poważną krzywdę. Zapewnienie ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy]
1. 
Podmiotami dopuszczającymi się prześladowań, o których mowa w art. 13, lub wyrządzającymi poważną krzywdę, o której mowa w art. 15, mogą być:
1)
organy władzy publicznej kraju pochodzenia;
2)
ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część jego terytorium;
3)
podmioty inne niż określone w pkt 1 i 2, w przypadku gdy podmioty, o których mowa w pkt 1 i 2, w tym organizacje międzynarodowe, nie mogą lub nie chcą zapewnić ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy.
2. 
Ochronę przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy uważa się za zapewnioną, jeżeli jest udzielana w sposób skuteczny i trwały, a w szczególności gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym organizacje międzynarodowe, chcą i są w stanie zapobiegać prześladowaniom lub poważnej krzywdzie, w szczególności przez zapewnienie skutecznego systemu prawnego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania czynów stanowiących prześladowania lub poważną krzywdę oraz ścigania i karania za takie czyny, i gdy zapewniają osobom prześladowanym lub doznającym poważnej krzywdy dostęp do takiej ochrony.