Art. 120. - [Organy prowadzące rejestry] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  120.  [Organy prowadzące rejestry]

Rejestry, o których mowa w art. 119:

1)
w pkt 1, prowadzi komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej, Szef Urzędu i Rada, każdy w zakresie swojego działania;
2)
w pkt 3, 5 i 7, prowadzi Szef Urzędu;
3)
(uchylony);
4) 21
 w pkt 6, prowadzi Komendant Główny Policji, komendant oddziału Straży Granicznej i komendant placówki Straży Granicznej, każdy w zakresie swojego działania.
21 Art. 120 pkt 4 zmieniony przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.