[Rodzaje rejestrów] - Art. 119. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 119. - [Rodzaje rejestrów] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  119.  [Rodzaje rejestrów]
1. 
Rejestry w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona, prowadzi się w systemie informatycznym w formie następujących zbiorów:
1)
rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
2)
(uchylony);
3)
rejestru spraw o udzielenie azylu;
4)
(uchylony);
5)
rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;
6)
rejestrów odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca, który:
a)
złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej,
b)
złożył wniosek o udzielenie azylu,
c)
(uchylona),
d)
(uchylona);
7)
rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013.
2. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, którym udzielono pomocy, może być prowadzony także w systemie kartotecznym.