[Zadania Przewodniczącego Rady] - Art. 89w. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 89w. - [Zadania Przewodniczącego Rady] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  89w.  [Zadania Przewodniczącego Rady]

Przewodniczący kieruje pracami Rady, w szczególności:

1)
ustala plan pracy Rady;
2)
zwołuje posiedzenia plenarne Rady;
3)
wyznacza składy orzekające;
4)
przydziela składom orzekającym sprawy do rozpatrzenia oraz czuwa nad terminowością ich załatwienia;
5)
reprezentuje Radę przed innymi organami i instytucjami;
6)
reprezentuje Radę w postępowaniu przed sądem administracyjnym lub wyznacza w tym celu innego członka Rady;
7)
powołuje biegłych lub ekspertów do udziału w postępowaniu toczącym się przed Radą;
8)
wyznacza członkom Rady zadania związane z działalnością Rady;
9)
może powoływać zespoły tematyczne lub grupy robocze do opracowania zagadnień oraz dokonania analiz problemów wynikających z działalności Rady;
10)
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.