[Odwołanie członka Rady] - Art. 89t. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 89t. - [Odwołanie członka Rady] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  89t.  [Odwołanie członka Rady]
1. 
Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku:
1)
złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji;
3)
skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za umyślne przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;
4)
zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu sprawowanie funkcji lub wywiązywanie się z obowiązków.
2. 
W przypadku odwołania członka Rady lub jego śmierci Prezes Rady Ministrów uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca danej kadencji. Przepisu art. 89r ust. 3 nie stosuje się.