[Delegacja ustawowa - wzory dokumentów i formularzy, sposób pobierania danych biometrycznych] - Art. 89o. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 89o. - [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów i formularzy, sposób pobierania danych biometrycznych] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  89o.  [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów i formularzy, sposób pobierania danych biometrycznych]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając postanowienia załącznika do Konwencji Genewskiej oraz obowiązek zamieszczania danych biometrycznych;
2)
wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemca i małoletnich dzieci towarzyszących cudzoziemcowi, w zakresie niezbędnym do wymiany lub wydania nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
3)
sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej, który umożliwi potwierdzenie tożsamości cudzoziemca.