[Zamieszczanie informacji o dokumentach w Systemie Informacyjnym Schengen] - Art. 89na. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 89na. - [Zamieszczanie informacji o dokumentach w Systemie Informacyjnym Schengen] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  89na.  [Zamieszczanie informacji o dokumentach w Systemie Informacyjnym Schengen]
1. 
W przypadku gdy cudzoziemiec:
1)
nie zwrócił dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, gdy był do tego zobowiązany, lub
2)
zawiadomił o utracie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

- Szef Urzędu umieszcza informacje o takim dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen w celu jego zajęcia.

2. 
Szef Urzędu niezwłocznie usuwa informacje o dokumencie podróży przewidzianym w Konwencji Genewskiej umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen zgodnie z ust. 1, gdy dokument ten został mu zwrócony.