[Wymiana dokumentu podróży] - Art. 89j. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 89j. - [Wymiana dokumentu podróży] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  89j.  [Wymiana dokumentu podróży]
1. 
Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej podlega wymianie w przypadku:
1)
zmiany danych w nim zamieszczonych;
2)
uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
3)
upływu terminu ważności.
2. 
(uchylony).