[Ograniczenie możliwości wydania decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP oraz decyzji o wydaleniu] - Art. 89g. -... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 89g. - [Ograniczenie możliwości wydania decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP oraz decyzji o wydaleniu] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  89g.  [Ograniczenie możliwości wydania decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP oraz decyzji o wydaleniu]
1. 
Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, nie można wydać decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani decyzji o wydaleniu, bez pozbawienia tego statusu lub ochrony.
2. 
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub art. 33 ust. 2 Konwencji Genewskiej.