[Przyznanie uprawnień wynikających z zezwolenia na zamieszkanie na czas określony] - Art. 89f. - Udzielanie cudzoziemcom... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 89f. - [Przyznanie uprawnień wynikających z zezwolenia na zamieszkanie na czas określony] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  89f.  [Przyznanie uprawnień wynikających z zezwolenia na zamieszkanie na czas określony]

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, przysługują uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ile przepisy ustawy lub innych ustaw nie stanowią inaczej.