[Umieszczenie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców] - Art. 88a. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 88a. - [Umieszczenie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  88a.  [Umieszczenie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców]
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1, jeżeli zastosowanie środków, o których mowa w art. 88 ust. 1, nie jest możliwe, wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje, umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców.
2. 
Areszt dla cudzoziemców stosuje się, w przypadku gdy wnioskodawca lub osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje, nie podporządkowali się zasadom pobytu obowiązującym w strzeżonym ośrodku lub istnieje ryzyko, że nie podporządkują się tym zasadom.
3. 
Wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, nie umieszcza się w strzeżonym ośrodku ani nie stosuje się wobec nich aresztu dla cudzoziemców, w przypadku gdy:
1)
mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla ich życia lub zdrowia;
2)
ich stan psychofizyczny może uzasadniać domniemanie, że byli poddani przemocy;
3)
są małoletnimi bez opieki lub osobami niepełnosprawnymi.