[Zadania funkcjonariusza Straży Granicznej przyjmującego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej] - Art. 86d. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 86d. - [Zadania funkcjonariusza Straży Granicznej przyjmującego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  86d.  [Zadania funkcjonariusza Straży Granicznej przyjmującego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej]

Funkcjonariusz Straży Granicznej, o którym mowa w art. 86c:

1)
wykonuje czynności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1-3 i 5-10, oraz niezwłocznie przekazuje Szefowi Urzędu wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w celu jego rozpatrzenia;
2)
wydaje zaświadczenie tożsamości ważne przez okres 90 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.