[Delegacja ustawowa - liczba przesiedlanych lub relokowanych cudzoziemców, koszty przesiedlenia lub relokacji] - Art. 86b. -... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 86b. - [Delegacja ustawowa - liczba przesiedlanych lub relokowanych cudzoziemców, koszty przesiedlenia lub relokacji] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  86b.  [Delegacja ustawowa - liczba przesiedlanych lub relokowanych cudzoziemców, koszty przesiedlenia lub relokacji]
1. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przesiedleni lub relokowani w danym roku;
2)
państwa, z których będą oni przybywać;
3)
wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przesiedlenia lub relokacji, w tym kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez organy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów pomocy świadczonej cudzoziemcom przesiedlonym lub relokowanym i kosztów związanych z ich integracją, a także źródła pokrycia tych kosztów.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni aspekty humanitarne decyzji o przesiedleniu lub relokacji oraz konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb przesiedlanych lub relokowanych cudzoziemców w okresie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.