[Zlecanie organizacji dobrowolnego powrotu, prowadzenia nauki języka polskiego] - Art. 82c. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 82c. - [Zlecanie organizacji dobrowolnego powrotu, prowadzenia nauki języka polskiego] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  82c.  [Zlecanie organizacji dobrowolnego powrotu, prowadzenia nauki języka polskiego]
1. 
Szef Urzędu może zlecić organizacjom międzynarodowym, na podstawie umów międzynarodowych, organizację dobrowolnego powrotu.
2. 
Podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 Szef Urzędu może zlecić, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25 i 872):
1)
prowadzenie nauki języka polskiego;
2)
przeniesienie cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia 604/2013.