[Identyfikator] - Art. 82b. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 82b. - [Identyfikator] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  82b.  [Identyfikator]
1. 
Uprawnienie cudzoziemca do pobytu na terenie ośrodka potwierdza identyfikator.
2. 
Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane cudzoziemca:
1)
zdjęcie;
2)
imię i nazwisko;
3)
datę urodzenia;
4)
obywatelstwo;
5)
okres ważności identyfikatora.
3. 
W identyfikatorze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także imię, nazwisko i datę urodzenia towarzyszącego cudzoziemcowi małoletniego dziecka.