[Uprawnienia cudzoziemca przyjętego do ośrodka] - Art. 82a. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 82a. - [Uprawnienia cudzoziemca przyjętego do ośrodka] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  82a.  [Uprawnienia cudzoziemca przyjętego do ośrodka]

Cudzoziemiec przyjęty do ośrodka ma prawo do:

1)
podtrzymywania zwyczajów, tradycji narodowych i kulturowych oraz wykonywania praktyk religijnych;
2)
swobodnego poruszania się po terenie ośrodka, z wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu;
3)
dostępu do informacji o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej;
4)
dostępu do informacji o organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców;
5)
dostępu do informacji o procedurach przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy, w tym na tle seksualnym lub ze względu na płeć;
6)
przyjmowania odwiedzin w przeznaczonych do tego pomieszczeniach;
7)
składania do Szefa Urzędu, w języku ojczystym, skarg i wniosków w sprawach funkcjonowania ośrodka i warunków pobytu w nim;
8)
kontaktów ze swoim pełnomocnikiem w warunkach nienaruszających prawa do prywatności.