[Karta nieodpłatnej pomocy prawnej] - Art. 69j. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 69j. - [Karta nieodpłatnej pomocy prawnej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  69j.  [Karta nieodpłatnej pomocy prawnej]
1. 
Adwokat i radca prawny dokumentują na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielenia cudzoziemcowi uprawnionemu nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących:
1)
daty wydania i numeru decyzji, o której mowa w art. 69e pkt 1;
2)
okresu, w którym nieodpłatna pomoc prawna była udzielana;
3)
korzystania z usług tłumacza.
2. 
Po zakończeniu udzielania cudzoziemcowi uprawnionemu nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu odwoławczym dokumentację określoną w ust. 1 i oświadczenia, o których mowa w art. 69d ust. 4-6, przekazuje się niezwłocznie Szefowi Urzędu. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Szef Urzędu przechowuje oświadczenia, o których mowa w art. 69d ust. 4-6, przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia.
3. 
Szef Urzędu jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 69d ust. 4-6.