[Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej] - Art. 69e. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 69e. - [Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  69e.  [Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej]

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)
sporządzenie odwołania od decyzji o:
a)
odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
b)
umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
c)
przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
d)
uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
e)
odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
f)
pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
2)
zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:
a)
udzielenia ochrony międzynarodowej,
b)
przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
c)
pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.