[Informacje wynikające z zaświadczenia tożsamości. Okres ważności zaświadczenia tożsamości] - Art. 55a. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 55a. - [Informacje wynikające z zaświadczenia tożsamości. Okres ważności zaświadczenia tożsamości] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  55a.  [Informacje wynikające z zaświadczenia tożsamości. Okres ważności zaświadczenia tożsamości]
1. 
Zaświadczenie tożsamości w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go i małoletnie dzieci objęte tym zaświadczeniem do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do zakończenia postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej decyzją ostateczną.
2. 
Zaświadczenie tożsamości, o którym mowa w art. 55:
1)
ust. 1 - jest ważne przez okres 90 dni;
2)
ust. 2 - jest ważne przez okres 10 dni.
3. 
Po upływie okresu ważności zaświadczenia tożsamości kolejne zaświadczenie tożsamości wydaje się na okres 6 miesięcy.