[Pouczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Pisemne tłumaczenie decyzji] - Art. 54e. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 54e. - [Pouczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Pisemne tłumaczenie decyzji] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  54e.  [Pouczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Pisemne tłumaczenie decyzji]
1. 
W decyzji o pozbawieniu cudzoziemca statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zamieszcza się pouczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. 
Organ, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 1, dokonuje pisemnego tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia oraz pouczenia.