[Ustalenie na wniosek innego państwa obszaru Schengen istnienia przesłanek do pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 54c. - [Ustalenie na wniosek innego państwa obszaru Schengen istnienia przesłanek do pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  54c.  [Ustalenie na wniosek innego państwa obszaru Schengen istnienia przesłanek do pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej]

W przypadku gdy inne państwo obszaru Schengen zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen, Szef Urzędu ustala, czy zachodzą przesłanki do pozbawienia cudzoziemca statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i informuje o tym, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ tego państwa.