[Zapewnienie transportu do ośrodka recepcyjnego] - Art. 40a. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 40a. - [Zapewnienie transportu do ośrodka recepcyjnego] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  40a.  [Zapewnienie transportu do ośrodka recepcyjnego]

Organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce przekazania cudzoziemca przez inne państwo członkowskie na podstawie rozporządzenia 604/2013 zapewnia cudzoziemcowi będącemu osobą niepełnosprawną, w podeszłym wieku, samotnie wychowującą dziecko lub kobietą ciężarną, który po przekazaniu złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 40 ust. 6, transport do ośrodka recepcyjnego oraz, w uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu.