[Prześladowania i doznanie krzywdy w przeszłości] - Art. 18a. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 18a. - [Prześladowania i doznanie krzywdy w przeszłości] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  18a.  [Prześladowania i doznanie krzywdy w przeszłości]

Informacja o okoliczności, że cudzoziemiec był w przeszłości prześladowany lub doznał poważnej krzywdy, lub był bezpośrednio zagrożony prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, jest istotną informacją potwierdzającą uzasadnioną obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby uznać, że akty prześladowania lub wyrządzania poważnej krzywdy się nie powtórzą.