[Pośredni dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych VIS] - Art. 7. - Udział Rzeczypospolitej... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Pośredni dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych VIS] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  7.  [Pośredni dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych VIS]
1. 
Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych VIS przysługuje sądowi, prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub Służbie Wywiadu Wojskowego, jeżeli:
1)
dostęp jest konieczny w celu zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw wymienionych w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534);
2)
jest to niezbędne w związku z określoną sprawą;
3)
istnieją uzasadnione powody do uznania, że wgląd do danych VIS ma istotne znaczenie dla zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw, o których mowa w pkt 1.
2. 
Pośredni dostęp, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany poprzez centralne punkty dostępu, którymi są odpowiednio dla:
1)
sądu, prokuratury, Policji - Komendant Główny Policji;
2)
Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej;
3)
Służby Celno-Skarbowej - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
5)
Agencji Wywiadu - Szef Agencji Wywiadu;
6)
Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
7)
(uchylony);
8)
Służby Ochrony Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa;
9)
Służby Kontrwywiadu Wojskowego - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
10)
Służby Wywiadu Wojskowego - Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
11)
Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.