[Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego w celu dokonywania wpisów danych VIS] - Art. 5. - Udział... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego w celu dokonywania wpisów danych VIS] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  5.  [Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego w celu dokonywania wpisów danych VIS]
1. 
Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego jest realizowany poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) w celu dokonywania wpisów danych VIS przez Straż Graniczną, konsula, wojewodę, ministra właściwego do spraw zagranicznych lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
2. 
Organy określone w ust. 1 są obowiązane do:
1)
wymiany krajowych danych VIS przez dokonywanie wpisów do Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI);
2)
zapewnienia, aby dokonywane przez dany organ wpisy danych VIS były zgodne z prawem, a ponadto, aby te dane VIS były dokładne i aktualne;
3)
zapewnienia usuwania danych VIS po upływie okresu, na który dane te zostały przez dany organ wprowadzone;
4)
niezwłocznego informowania centralnego organu technicznego KSI o ujawnionych nieprawidłowościach w związku z wykorzystaniem danych VIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI);
5)
rozpatrzenia wniosków Państw Członkowskich o dokonanie zmiany lub usunięcia danych VIS wprowadzonych przez dany organ oraz powiadomienia Państw Członkowskich o konieczności dokonania zmiany lub usunięcia danych VIS wprowadzonych przez te Państwa Członkowskie.
3. 
Konsul lub wojewoda niezwłocznie powiadamiają Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie o nabyciu obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o wizę w tym Państwie Członkowskim lub Państwach Członkowskich.