Art. 4. - [Podmioty uprawnione do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1355 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2023 r.
Art.  4.  [Podmioty uprawnione do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS]
1. 
Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących:
1)
osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek państwa członkowskiego lub państwa obcego - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojewodzie, sądowi lub prokuraturze;
2)
osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojewodzie, sądowi lub prokuraturze;
3)
osób poszukiwanych w celu zapewnienia informacji o ich miejscu zamieszkania lub pobytu, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa, sądowi lub prokuraturze;
4)
cudzoziemców, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 - przysługuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, konsulowi, sądowi lub prokuraturze;
5)
cudzoziemców, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 - przysługuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, konsulowi, sądowi lub prokuraturze;
6)
osób zaginionych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojewodzie, sądowi lub prokuraturze;
7)
małoletnich, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;
8)
małoletnich, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;
9)
małoletnich, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;
10)
osób pełnoletnich narażonych na niebezpieczeństwo, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;
11)
osób lub przedmiotów wprowadzonych w celu przeprowadzania kontroli niejawnych, rozpytań kontrolnych lub kontroli szczególnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojewodzie, sądowi lub prokuraturze;
12)
przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 - przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;
13)
przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do jednej z kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. k oraz l - przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie lub konsulowi;
14)
przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do jednej z kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-i, m, p oraz q - przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub wojewodzie mazowieckiemu;
15)
przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do jednej z kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a, e oraz h - przysługuje naczelnikowi urzędu skarbowego;
16)
przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. h oraz i - przysługuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
17)
danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że należą do sprawcy - przysługuje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Celno-Skarbowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu lub Straży Granicznej.
2. 
Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, m oraz p - przysługuje organom jednostek samorządu terytorialnego właściwym w sprawach rejestracji pojazdów.
3. 
Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. e oraz f - przysługuje dyrektorowi urzędu morskiego, izbie morskiej, dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej oraz organom rejestrującym w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 261).
4. 
Uprawnienie do wglądu do danych SIS przysługuje organom określonym w:
1)
ust. 1 pkt 14 i ust. 2 wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązku rejestracji pojazdów określonego w art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) w celu sprawdzenia, czy zgłoszone do rejestracji pojazdy oraz towarzyszące im dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne nie zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub nie są poszukiwane jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym;
2)
ust. 1 pkt 16 wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązku rejestracji statków powietrznych określonego w art. 34, art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) albo obowiązku ich wpisu do ewidencji określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 tej ustawy w celu sprawdzenia, czy statki powietrzne zgłoszone do rejestracji albo ewidencji lub ich silniki nie zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub nie są poszukiwane jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym;
3)
ust. 3 wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązku rejestracji jednostek pływających określonego w art. 23 i art. 39 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 261), art. 18 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097 i 2642) oraz art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w celu sprawdzenia, czy zgłoszone do rejestracji jednostki pływające, w tym silniki jednostek pływających, nie zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub nie są poszukiwane jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym.
5. 
Organy, o których mowa w ust. 1, w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby lub przedmiotu, których dotyczy wpis, są obowiązane bezzwłocznie poinformować o tym odpowiednio organ wymieniony w art. 3, który dokonał wpisu, albo biuro SIRENE oraz podjąć wnioskowane we wpisie działania, o ile realizowane przez dany organ zadania umożliwiają mu takie działania, albo bezzwłocznie przekazać osobę lub przedmiot Policji. Przy realizacji tych obowiązków organy korzystają w szczególności z formularzy odnalezienia osoby, odnalezienia przedmiotu, tożsamości przywłaszczonej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na uzupełnienie danych SIS oraz protokołu przekazania osoby.
6. 
Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS przedmiotu, którego dotyczy wpis, są obowiązane podjąć wnioskowane we wpisie działania, bezzwłocznie informując odpowiednio organ wymieniony w art. 3, który dokonał wpisu, albo biuro SIRENE, albo bezzwłocznie przekazać przedmiot Policji, a w razie braku takiej możliwości bezzwłocznie przekazać Policji informację o odnalezieniu przedmiotu.
7. 
W przypadku przekazania osoby lub przedmiotu albo informacji, o której mowa w ust. 6, Policja podejmuje wnioskowane we wpisie działania na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.), bezzwłocznie informując odpowiednio organ wymieniony w art. 3, który dokonał wpisu, albo biuro SIRENE oraz stosuje inne przewidziane prawem środki w oparciu o przekazane wraz z osobą lub przedmiotem materiały, w szczególności treść zgromadzonej w związku z zatrzymaniem dokumentacji.
8. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 5, zawierają:
1)
formularz odnalezienia osoby:
a)
nazwisko,
b)
imiona,
c)
nazwisko rodowe,
d)
wcześniej używane nazwiska,
e)
datę, miejsce i kraj urodzenia,
f)
obywatelstwo,
g)
płeć,
h)
informacje o innej tożsamości,
i)
dane posiadanego dokumentu tożsamości:
rodzaj dokumentu,
seria i numer dokumentu,
kraj wydania,
data wydania i ważności,
j)
dane dotyczące zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej:
rodzaj i numer dokumentu,
kraj wydania,
okres ważności,
k)
dane osób towarzyszących osobie odnalezionej:
imiona i nazwisko,
data urodzenia,
l)
inne dane określone w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 20 ust. 3 i art. 32 ust. 4 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 20 ust. 4, art. 26 ust. 6, art. 32 ust. 9, art. 34 ust. 3, art. 36 ust. 6, art. 38 ust. 4, art. 42 ust. 5 i art. 62 ust. 4 rozporządzenia 2018/1862, służące realizacji procedury wymiany informacji uzupełniających;
2)
formularz odnalezienia przedmiotu:
a)
dane osoby posiadającej lub osób posiadających odnaleziony przedmiot:
imiona,
nazwisko,
data urodzenia,
opis osoby posiadającej lub osób posiadających odnaleziony przedmiot,
b)
dane osób towarzyszących osobie posiadającej odnaleziony przedmiot:
imiona i nazwisko,
data urodzenia,
c)
dane osoby upoważnionej, która sporządziła i nadała formularz:
imię i nazwisko,
jednostka organizacyjna i organ,
telefon służbowy lub faks i adres poczty elektronicznej,
podpis lub odpowiednio dla wersji elektronicznej numer identyfikacyjny w systemie,
d)
dane dotyczące osoby powiązanej z zabezpieczonym przedmiotem:
nazwisko,
imiona,
nazwisko rodowe,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
płeć,
obywatelstwo,
inne posiadane tożsamości,
dane dotyczące posiadanego dokumentu tożsamości (seria, numer, data wydania, kraj wydania dokumentu tożsamości),
e)
dane dotyczące dokumentu (blankietu dokumentu, wydanego dokumentu tożsamości, dokumentu pobytowego, dokumentu podróży, prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu):
nazwisko,
imiona,
nazwisko rodowe,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
płeć,
obywatelstwo,
inne posiadane tożsamości,
f)
dane dotyczące prawowitego właściciela:
nazwisko,
imiona,
nazwisko rodowe,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
płeć,
obywatelstwo,
inne posiadane tożsamości,
posiadany dokument tożsamości (seria, numer, nazwa organu, który wydał dokument oraz data jego wydania),
g)
inne dane określone w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 20 ust. 3 i art. 32 ust. 4 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 20 ust. 4, art. 26 ust. 6, art. 32 ust. 9, art. 34 ust. 3, art. 36 ust. 6, art. 38 ust. 4, art. 42 ust. 5 i art. 62 ust. 4 rozporządzenia 2018/1862, służące realizacji procedury wymiany informacji uzupełniających;
3)
formularz tożsamości przywłaszczonej:
a)
dane tożsamości przywłaszczonej:
nazwisko,
imiona,
nazwisko rodowe,
wcześniej używane nazwiska,
data, miejsce i kraj urodzenia,
obywatelstwa,
płeć,
b)
informacje o innej tożsamości:
nazwisko,
imiona,
nazwisko rodowe,
wcześniej używane nazwiska,
data, miejsce i kraj urodzenia,
obywatelstwa,
płeć,
c)
dane dotyczące dokumentu:
rodzaj dokumentu,
kraj wydania,
numer dokumentu,
data i miejsce wydania,
organ wydający,
data ważności,
imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko matki,
d)
aktualny adres zamieszkania:
kraj zamieszkania lub pobytu,
województwo lub region,
miejscowość zamieszkania,
ulica, kod pocztowy,
miejscowość poczty,
numer telefonu lub inne dane kontaktowe,
inne dane dotyczące miejsca zamieszkania,
e)
inne dane określone w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 20 ust. 3 i art. 32 ust. 4 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 20 ust. 4, art. 26 ust. 6, art. 32 ust. 9, art. 34 ust. 3, art. 36 ust. 6, art. 38 ust. 4, art. 42 ust. 5 i art. 62 ust. 4 rozporządzenia 2018/1862, służące realizacji procedury wymiany informacji uzupełniających;
4)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na uzupełnienie danych SIS:
a)
zgodę na uzupełnienie danych SIS w celu rozwiązywania problemów związanych z przywłaszczaniem tożsamości o imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, miejsce i datę urodzenia, płeć danej osoby oraz jej fotografie, odbitki linii papilarnych, posiadany przez nią dokument lub dokumenty tożsamości wraz z danymi identyfikacyjnymi każdego z tych dokumentów, a także o poprzednio używane imiona i nazwiska, inne posiadane tożsamości, szczególne obiektywne cechy fizyczne niepodlegające zmianom, posiadane obywatelstwa, adres zamieszkania danej osoby oraz imiona i nazwiska jej rodziców,
b)
potwierdzenie okoliczności przekazania informacji o celu dostępności i wykorzystania objętych zgodą danych,
c)
potwierdzenie świadomości osoby udzielającej zgody co do istnienia możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie,
d)
datę i podpis osoby udzielającej zgody;
5)
protokół przekazania osoby:
a)
nazwę i numer rejestru albo znak sprawy,
b)
nazwę jednostki organizacyjnej przekazującej osobę i miejsce przekazania,
c)
datę, godzinę i miejsce sporządzenia protokołu oraz datę i godzinę przekazania protokołu,
d)
stopień, imię i nazwisko osoby przekazującej i osoby przejmującej, a także ich stanowiska, nazwy jednostek i komórek organizacyjnych oraz inne informacje niezbędne do określenia przynależności służbowej tych osób,
e)
nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, numer tożsamości, płeć, obywatelstwo, rysopis osoby przekazywanej oraz jej numer ID Schengen, a także posiadany przez nią dokument tożsamości wraz z danymi identyfikacyjnymi tego dokumentu,
f)
nazwiska, imiona, stopień, stanowiska lub pełnione funkcje innych osób uczestniczących w przekazaniu oraz nazwy jednostek i komórek organizacyjnych lub reprezentowanego przez nie podmiotu oraz inne informacje niezbędne do określenia przynależności służbowej tych osób,
g)
uwagi dotyczące przekazania oraz uwagi dotyczące skreśleń i poprawek,
h)
wykaz rzeczy oraz dokumentów przekazanych wraz z osobą,
i)
podpisy osób biorących udział w czynności.
9. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedurę postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposób i tryb współpracy organów z biurem SIRENE, w tym procedurę wymiany informacji uzupełniających określonych w art. 37 ust. 2 niezbędnych do wykonania wnioskowanych we wpisie działań, a także wzory dokumentów, o których mowa w ust. 5, uwzględniając sprawną i skuteczną realizację wnioskowanych we wpisie działań wobec odnalezionych osób lub przedmiotów.
10. 
Uprawnienie do weryfikacji dopasowań uzyskanych przez uprawniony organ, opierających się na porównaniu danych biometrycznych, przysługuje Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.
11. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przetwarzania danych biometrycznych oraz sposób i tryb weryfikacji dopasowań opartych na porównaniu danych daktyloskopijnych, uwzględniając procedurę postępowania i warunki techniczne przy pobieraniu, rejestrowaniu i przekazywaniu tych danych.