[Obowiązek wykonania zaleceń pokontrolnych] - Art. 32. - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Obowiązek wykonania zaleceń pokontrolnych] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  32.  [Obowiązek wykonania zaleceń pokontrolnych]

W przypadku niezgłoszenia przez centralny organ techniczny KSI zastrzeżeń, jak również w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, centralny organ techniczny KSI jest obowiązany wykonać zalecenia pokontrolne, a następnie wystąpić z wnioskiem do organu, który przedstawił zalecenia pokontrolne, o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 29 ust. 2 lub art. 30 ust. 1.