[Zalecenia pokontrolne i zastrzeżenia do nich] - Art. 31. - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Zalecenia pokontrolne i zastrzeżenia do nich] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  31.  [Zalecenia pokontrolne i zastrzeżenia do nich]
1. 
W przypadku przedstawienia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaleceń pokontrolnych, centralny organ techniczny KSI ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do przekazanych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.
2. 
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, odpowiednio minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może:
1)
uznać zgłoszone zastrzeżenia za niezasadne i podtrzymać zalecenia pokontrolne;
2)
uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w części, a w pozostałym zakresie podtrzymać zalecenia pokontrolne;
3)
uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w całości i wydać pozytywną opinię.