Art. 3. - [Podmioty uprawnione do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1355 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2023 r.
Art.  3.  [Podmioty uprawnione do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS]
1. 
Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS dotyczących:
1)
osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich przez państwo obce na podstawie wniosku o wydanie - przysługuje sądowi lub prokuraturze;
2)
osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub na podstawie nakazu aresztowania wydanego zgodnie z zawartą w tym celu umową, która przewiduje przekazywanie takiego nakazu aresztowania za pośrednictwem Systemu Informacyjnego Schengen - przysługuje sądowi lub prokuraturze;
3)
świadków albo podejrzanych lub oskarżonych wezwanych do stawiennictwa przed sądem lub prokuratorem celem złożenia wyjaśnień w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub poszukiwanych w celu wezwania do takiego stawiennictwa albo osób, którym ma zostać doręczony wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe lub inne dokumenty związane z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym w celu złożenia wyjaśnień, albo osób, którym ma zostać doręczone wezwanie do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności - w celu zapewnienia informacji o ich miejscu zamieszkania lub pobytu - przysługuje sądowi lub prokuraturze;
4)
cudzoziemców objętych odmową wjazdu i pobytu na warunkach określonych w art. 24 rozporządzenia 2018/1861 - przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
5)
cudzoziemców, w stosunku do których została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na zasadach określonych w art. 3 rozporządzenia 2018/1860 - przysługuje Straży Granicznej;
6)
osób zaginionych, które dla ich własnej ochrony lub w celu zapobieżenia stwarzanemu przez nie zagrożeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego powinny zostać umieszczone we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej, w szczególności w wyniku decyzji o przymusowym umieszczeniu w takiej placówce, oraz osób zaginionych, które nie wymagają ochrony - przysługuje Policji;
7)
małoletnich, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na zagrożenie uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna lub ze względu na realne zagrożenie, że zostaną wywiezieni z terytorium państwa członkowskiego lub opuszczą to terytorium - przysługuje Policji, sądowi lub prokuraturze;
8)
małoletnich, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostaną wywiezieni z terytorium państwa członkowskiego lub opuszczą to terytorium oraz że staną się ofiarami handlu ludźmi lub ofiarami przymusowego małżeństwa, okaleczenia żeńskich narządów płciowych lub innych form przemocy warunkowanej płcią - przysługuje Policji, Straży Granicznej, sądowi lub prokuraturze;
9)
małoletnich, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostaną wywiezieni z terytorium państwa członkowskiego lub opuszczą to terytorium oraz że staną się ofiarami przestępstw o charakterze terrorystycznym lub wezmą udział w popełnianiu takich przestępstw lub zostaną zwerbowani lub zaciągnięci do ugrupowań zbrojnych, lub zmuszeni do aktywnego udziału w działaniach wojennych - przysługuje Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądowi lub prokuraturze;
10)
osób pełnoletnich narażonych na niebezpieczeństwo, którym dla ich własnej ochrony należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego lub opuszczą to terytorium oraz że staną się ofiarami handlu ludźmi lub przemocy warunkowanej płcią - przysługuje Policji, Straży Granicznej, sądowi lub prokuraturze;
11)
osób lub przedmiotów należących do jednej z kategorii, o których mowa w pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l, a także bezgotówkowych środków płatniczych wprowadzonych w celu:
a)
przeprowadzania kontroli niejawnych, rozpytań kontrolnych lub kontroli szczególnych, których celem jest zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych lub ich ściganie, wykonanie wyroku w sprawach karnych lub w sprawach o przestępstwa skarbowe lub zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba ma zamiar popełnić lub popełnia którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 607 w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.),
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia 2018/1862, są niezbędne do wykonania kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności w odniesieniu do osoby skazanej za popełnienie któregokolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 607 w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego,
ogólna ocena danej osoby, w szczególności w świetle wcześniej popełnionych przestępstw, pozwala przypuszczać, że osoba ta może w przyszłości popełnić przestępstwo, o którym mowa w art. 607 w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
przysługuje Policji, Służbie Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej lub Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
b)
przeprowadzania kontroli niejawnych, rozpytań kontrolnych lub kontroli szczególnych, których celem jest zapobieganie poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa - przysługuje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego;
12)
przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do jednej z poniższych kategorii:
a)
pojazdy silnikowe niezależnie od układu napędowego,
b)
przyczepy o masie własnej przekraczającej 750 kg,
c)
przyczepy turystyczne,
d)
urządzenia przemysłowe,
e)
jednostki pływające,
f)
silniki jednostek pływających,
g)
kontenery,
h)
statki powietrzne,
i)
silniki statków powietrznych,
j)
broń palna,
k)
blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub które mają charakter takich dokumentów, ale są fałszywe,
l)
wydane dokumenty tożsamości, takie jak paszporty, dowody tożsamości, dokumenty pobytowe, dokumenty podróży oraz prawa jazdy, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione lub które mają charakter takich dokumentów, ale są fałszywe,
m)
dowody rejestracyjne pojazdów i tablice rejestracyjne pojazdów, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione lub które mają charakter takich dokumentów lub tablic rejestracyjnych, ale są fałszywe,
n)
banknoty o spisanych numerach i banknoty fałszywe,
o)
sprzęt informatyczny,
p)
możliwe do zidentyfikowania części pojazdów silnikowych,
q)
możliwe do zidentyfikowania części urządzeń przemysłowych,
r)
inne możliwe do zidentyfikowania przedmioty o znacznej wartości, zdefiniowane zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2018/1862

- przysługuje Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

13)
przedmiotów podlegających zatrzymaniu, należących do jednej z kategorii:
a)
blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone,
b)
wydane dokumenty tożsamości, takie jak paszporty, dowody tożsamości, dokumenty pobytowe, dokumenty podróży oraz prawa jazdy, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione

- przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub wojewodzie;

14)
podlegających zatrzymaniu dowodów rejestracyjnych pojazdów i tablic rejestracyjnych pojazdów, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione - przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
15)
danych daktyloskopijnych znalezionych na miejscu popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym lub innych poważnych przestępstw będących przedmiotem postępowania przygotowawczego, jeżeli zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że należą do sprawcy - przysługuje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej lub Straży Granicznej.
2. 
W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu, organy wymienione w ust. 1 mogą dokonywać wpisów danych SIS za pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI.
3. 
Organy wymienione w ust. 1 odpowiadają za wprowadzone wpisy danych SIS, w tym dokonują ich aktualizacji, weryfikacji, przedłużenia okresu utrzymywania i usunięcia na zasadach określonych w art. 39 ust. 1-5 i 7, art. 40 i art. 44 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 53 ust. 1-7 i 9, art. 54 ust. 1-4, art. 55 i art. 59 rozporządzenia 2018/1862.
4. 
W przypadku operacji, o której mowa w art. 26 ust. 4 rozporządzenia 2018/1862, o zgodę na tymczasowy brak dostępności do wglądu danych SIS zawartych w istniejącym wpisie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do sądu lub prokuratury albo organu wymiaru sprawiedliwości innego państwa, który wprowadził wpis, może wystąpić Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.
5. 
W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 5, została zrealizowana zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2018/1860 i towarzyszy jej zakaz wjazdu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/1861, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców przysługuje możliwość dokonania wpisu określonego w ust. 1 pkt 4 w miejsce wpisu określonego w ust. 1 pkt 5 zgodnie z art. 24 rozporządzenia 2018/1861.
6. 
W celu dokonania wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen określonego w ust. 1 pkt 5, pozwalającego na skuteczną identyfikację osoby nim objętej, organ uprawniony przetwarza dane SIS zgodnie z zakresem wskazanym w art. 4 rozporządzenia 2018/1860. W celu dokonania wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen określonego w ust. 1 pkt 1-4 i 6-15, pozwalającego na skuteczną identyfikację osoby nim objętej, organy uprawnione przetwarzają dane SIS zgodnie z zakresem wskazanym w art. 20 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 20 rozporządzenia 2018/1862.