[Kontrole ministra przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Art. 29. - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Kontrole ministra przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  29.  [Kontrole ministra przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)]
1. 
Centralny organ techniczny KSI, przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), jest obowiązany poinformować ministra właściwego do spraw wewnętrznych o gotowości Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) do uruchomienia.
2.  3
 Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2018/1862.
3.  4
 Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia centralnemu organowi technicznemu KSI pisemną opinię w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2018/1862, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) przekazuje centralnemu organowi technicznemu KSI zalecenia pokontrolne w formie pisemnej.
3 Art. 29 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2642) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 grudnia 2022 r.
4 Art. 29 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2642) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 grudnia 2022 r.