[Sprawdzenie gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) przed jego uruchomieniem] - Art. 17.... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Sprawdzenie gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) przed jego uruchomieniem] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  17.  [Sprawdzenie gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) przed jego uruchomieniem]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego, jest uprawniony do sprawdzenia gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w ramach poszczególnych organów uprawnionych do bezpośredniego dostępu.
2. 
W przypadku stwierdzenia braku gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w ramach poszczególnych organów uprawnionych do bezpośredniego dostępu minister właściwy do spraw wewnętrznych jest uprawniony do wstrzymania uruchomienia Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w ramach organu, w przypadku którego stwierdzono nieprawidłowości.