Art. 99. - [Uzasadnienie postanowienia] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1029 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 22 kwietnia 2023 r.
Art.  99.  [Uzasadnienie postanowienia]
1. 
Postanowienie, o którym mowa w art. 98 ust. 1, wymaga uzasadnienia.
2. 
Uzasadnienie postanowienia, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać:
1)
informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;
2)
informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.