Art. 92. - [Moc wiążąca postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  92.  [Moc wiążąca postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia]

Postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1, wiąże organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz do wydania pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b.