Art. 86. - [Moc wiążąca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  86.  [Moc wiążąca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:

1)
wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
2)
wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;
3)
przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a.