Art. 62. - [Kwestie analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 29 września 2023 r.
Art.  62.  [Kwestie analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko]
1. 
W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:
1)
bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a)
środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
b)
dobra materialne,
c)
zabytki,
ca)
krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
d)
wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-ca,
e)
dostępność do złóż kopalin;
1a)
ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
2)
możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
3)
wymagany zakres monitoringu.
2. 
W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi przedsięwzięciami.