[Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - Art. 59. - Udostępnianie informacji o... - Dz.U.2022.1029 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1029 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r. do: 28 czerwca 2022 r.
Art.  59.  [Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko]
1. 
Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1)
planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2)
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
2. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
1)
przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
2)
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1.