Art. 33. - [Informacje podawane do publicznej wiadomości] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  33.  [Informacje podawane do publicznej wiadomości]
1. 
Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1)
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
2)
wszczęciu postępowania;
3)
przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
4)
organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
5)
możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
6)
możliwości składania uwag i wniosków;
7)
sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania;
8)
organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
9)
terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
10)
postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.
2. 
Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 5, należą:
1)
wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
2)
wymagane przez przepisy:
a)
postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
b)
stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.