Art. 26. - [Informacje udostępniane bezpłatnie i odpłatnie] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  26.  [Informacje udostępniane bezpłatnie i odpłatnie]
1. 
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
2. 
Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
3. 
Opłaty, o których mowa w ust. 2, pobierane przez organ administracji:
1)
rządowej - stanowią dochód budżetu państwa;
2)
samorządowej - stanowią dochód własny jednostek samorządu terytorialnego.
3a. 
Opłaty, o których mowa w ust. 2, pobierane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stanowią przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
4. 
(uchylony).