Art. 22. - [Podmioty obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  22.  [Podmioty obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów]
1. 
Do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów są obowiązane władze publiczne właściwe w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2.
2. 
Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16 i 17, prowadzą także władze publiczne właściwe do prowadzenia postępowania, w ramach którego lub w wyniku którego sporządzane są te dokumenty.