Art. 18. - [Wyłączenie stosowania przepisów o odmowie udostępnienia informacji] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  18.  [Wyłączenie stosowania przepisów o odmowie udostępnienia informacji]

Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 4-7 i 10 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:

1)
ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania;
2)
stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania;
3)
rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania;
4)
poziomu emitowanego hałasu;
5)
poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.