Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.283 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  136.  [Delegacja ustawowa - szczegółowa organizacja i sposób działania komisji]

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz regionalnych komisji,
2) organizację komisji,
3) tryb działania komisji

- kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego wypełniania przez te komisje ich ustawowych zadań.