[Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska] - Art. 131. - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział... - Dz.U.2022.1029 t.j. - OpenLEX

Art. 131. - [Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1029 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  131.  [Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska]
1. 
Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy:
1)
udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
2)
przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;
3)
tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4)
ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
5)
wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
6)
przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
7)
przekazywanie danych do bazy, o której mowa w art. 128;
8)
(uchylony);
9)
współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;
10)
współpraca z organizacjami ekologicznymi;
11)
wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami;
12)
wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem wprowadzaniu do środowiska i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski oraz inwazyjnych gatunków obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych.
2. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zwracać się do regionalnej rady ochrony przyrody o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji.