[Zadania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska] - Art. 127. - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział... - Dz.U.2022.1029 t.j. - OpenLEX

Art. 127. - [Zadania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1029 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  127.  [Zadania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska]
1. 
Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy:
1)
współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego;
2)
kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku;
3)
gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4)
współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz Komisją Europejską;
5)
współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody;
6)
współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;
7)
udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
8)
udział w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
9)
wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
10)
wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
11)
współpraca z organizacjami ekologicznymi;
12)
wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem wprowadzaniu do środowiska i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski oraz inwazyjnych gatunków obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych.
2. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zwracać się do Państwowej Rady Ochrony Przyrody o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji.
3. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.