Rozdział 3 - Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1029 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.

Rozdział  3

Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów

1. 
Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:
1)
przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;
2)
możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
3)
możliwości składania uwag i wniosków;
4)
sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania;
5)
organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
6)
postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.
2. 
Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą:
1)
założenia lub projekt dokumentu;
2)
wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)
w formie pisemnej;
2)
ustnie do protokołu;
3)
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

1)
rozpatruje uwagi i wnioski;
2)
dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz:

1)
uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2;
2)
podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 - w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47.