Art. 5. - [Forma prawna i akcje biura] - Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2160 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r.
Art.  5.  [Forma prawna i akcje biura]
1. 
Biuro informacji gospodarczej, zwane dalej "biurem", może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 złotych.
2. 
Akcje biura są akcjami imiennymi. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.
3. 
Akcje biura, których łączna wartość nominalna nie przekracza kwoty określonej w ust. 1, mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne i są opłacone w całości przed zarejestrowaniem biura.