[Definicje] - Art. 2. - Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. - Dz.U.2021.2057 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  2.  [Definicje]
1. 
Przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące:
1)
podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w zakresie:
a)
nazwy albo firmy,
b)
siedziby i adresu,
c)
numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
d)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. b i c ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994 i 1641),
e)
numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej "numerem REGON", jeżeli został nadany,
f)
imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej "numerem PESEL", lub innego numeru potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub prokurentów,
g)
imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni,
h)
głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
2)
osoby fizycznej w zakresie:
a)
imion i nazwiska,
b)
adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń lub adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598), zwanego dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", wpisanego do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych,
c)
numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,
d)
serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie:
a)
imion i nazwiska,
b)
numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,
c)
serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d)
firmy,
e)
oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza lub adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych,
f)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g)
numeru REGON, jeżeli został nadany,
h)
numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i)
imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni,
j)
głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
4)
zobowiązania pieniężnego w zakresie:
a)
tytułu prawnego,
b)
kwoty i waluty,
c)
kwoty zaległości,
d)
daty powstania zaległości,
e)
informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania,
f)
informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania,
g)
daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
h)
informacji o zbyciu wierzytelności,
i)
innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18,
j)
informacji w przedmiocie przedawnienia roszczenia;
5)
posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie:
a)
nazwy dokumentu,
b)
serii i numeru dokumentu,
c)
daty wystawienia dokumentu,
d)
oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca,
e)
imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy,
f)
okoliczności posłużenia się dokumentem,
g)
wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym;
2)
dłużniku niebędącym konsumentem - rozumie się przez to:
a)
osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak również osobę fizyczną, która zakończyła wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie zobowiązań względem wierzyciela związanych z zakończoną działalnością gospodarczą,
b)
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym;
3)
dłużniku będącym konsumentem - rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 i 1162), rodzica zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006), a także zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie;
4)
wierzycielu - rozumie się przez to osobę fizyczną, której wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność, organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz właściwy według przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472 i 1236), zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym", sąd w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej;
5)
umowie o kredyt konsumencki - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1655);
6)
udostępnianiu informacji gospodarczych - rozumie się przez to przekazywanie przez wierzyciela informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz ujawnianie tych informacji przez to biuro;
7)
wymianie danych gospodarczych - rozumie się przez to wymianę danych dotyczących wiarygodności płatniczej między biurami informacji gospodarczej a instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również danych udostępnionych biurom informacji gospodarczej przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.);
8)
rozporządzeniu 2016/679- rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).