Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych. - Dz.U.2022.982 - OpenLEX

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.982

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, z 2021 r. poz. 1676 oraz z 2022 r. poz. 857) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz udział poszczególnych rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania programu;
2)
rodzaj programów, w których nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami;
3)
niższy niż określony w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji udział w programie audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami;
4)
sposób informowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju tych udogodnień.
Udogodnieniem zapewniającym dostępność audycji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku jest audiodeskrypcja rozumiana jako werbalny opis treści wizualnych umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją.
Udogodnieniami zapewniającymi dostępność audycji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu są:
1)
napisy dla niesłyszących rozumiane jako:
a)
widoczny na ekranie tekst będący odpowiednikiem dialogów i narracji, korespondujący z widocznym na ekranie obrazem, zawierający rozróżnienie osób występujących w dialogu kolorami czcionki lub przy pomocy identyfikatorów tekstowych oraz opisy tekstowe efektów dźwiękowych i tła dźwiękowego,
b)
widoczny na ekranie tekst w języku polskim zawierający dialogi lub narrację audycji obcojęzycznych, zaliczany do czasu emisji audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami ze współczynnikiem zmniejszającym 0,7,
c)
tekst w audycjach na żywo, pojawiający się na ekranie z nieznacznym przesunięciem czasowym, będący odzwierciedleniem dialogów lub wypowiedzi;
2)
tłumaczenie na język migowy rozumiane jako tłumaczenie dokonane przez tłumacza języka migowego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830).
Z zastrzeżeniem § 5-10, udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:
a)
5% audiodeskrypcji,
b)
30% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej:
a)
7% audiodeskrypcji,
b)
43% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji dla dzieci wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:
a)
14% audiodeskrypcji,
b)
21% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej:
a)
20% audiodeskrypcji,
b)
30% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji muzycznych wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 17,5% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej 25% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji informacyjnych lub publicystycznych wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 17,5% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej 25% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji sportowych wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:
a)
3,5% audiodeskrypcji,
b)
14% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej:
a)
5% audiodeskrypcji,
b)
20% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach innych niż wskazane w § 6-8, których udział w widowni jest mniejszy niż 1% liczony jako średni udział programu w widowni w roku poprzednim lub w których łączny czas nadawania reklamy i telesprzedaży nie przekracza 72 minut w godzinach 6.00-18.00 oraz 36 minut w godzinach 18.00-24.00, wynosi 50% udziałów, o których mowa w § 4 i 5.
Nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach, których liczba mieszkańców w zasięgu programu nie przekracza 500 000 mieszkańców.
Audycje z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami powinny być nadawane całą dobę.
1. 
Nadawcy informują odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju udogodnień:
1)
na stronie internetowej nadawcy lub innych stronach internetowych zawierających informację o rozpowszechnianych przez nadawcę audycjach;
2)
w teletekście, jeśli nadawca taki dostarcza;
3)
w ogłoszeniach nadawcy;
4)
w Elektronicznym Przewodniku po Programach (EPG).
2. 
Nadawcy informują Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju udogodnień drogą elektroniczną.
3. 
Nadawcy, umieszczając informację o rodzajach udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, stosują następujące oznaczenia:
1)
audiodeskrypcja - AD;
2)
napisy dla niesłyszących - N;
3)
tłumaczenie na język migowy - JM.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych (Dz. U. poz. 2261), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.