Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.31.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1984 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 kwietnia 1984 r.
dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XI Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji w niżej podanych datach:
Nowa Zelandia dnia 28 grudnia 1978 r.,

Gambia dnia 29 grudnia 1978 r.,

Barbados dnia 14 stycznia 1980 r.,

Wietnam dnia 9 czerwca 1981 r.

z następującymi zastrzeżeniami:

"1. Socjalistyczna Republika Wietnamu nie uważa się za związaną artykułem IX konwencji, który przewiduje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwiązywaniu sporów między Umawiającymi się Stronami dotyczących wykładni, stosowania lub wykonania konwencji, na żądanie którejkolwiek Strony w sporze. Socjalistyczna Republika Wietnamu jest zdania, że odnośnie do jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwiązywaniu sporów wymienionych w artykule IX konwencji zgoda Stron w sporach, z wyjątkiem kryminalnych, jest absolutnie niezbędna w celu przedłożenia danego sporu Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości do rozstrzygnięcia.

2. Socjalistyczna Republika Wietnamu nie przyjmuje artykułu XII konwencji i uważa, że wszystkie postanowienia konwencji powinny się odnosić również do terytoriów nie rządzących się samodzielnie, w tym również do terytoriów powierniczych.

3. Socjalistyczna Republika Wietnamu uważa, że artykuł XI ma charakter dyskryminacyjny i pozbawia szereg państw możliwości stania się Stronami konwencji i że konwencja powinna być otwarta do przystąpienia dla wszystkich państw.",

Luksemburg dnia 7 października 1981 r.,

Saint Vincent i Grenadiny dnia 9 listopada 1981 r.,

Papua Nowa Gwinea dnia 27 stycznia 1982 r.,

Cypr dnia 29 marca 1982 r.,

Gabon dnia 21 stycznia 1983 r.,

Chińska Republika Ludowa dnia 18 kwietnia 1983 r.

z następującym zastrzeżeniem:

"Chińska Republika Ludowa nie uważa się za związaną artykułem IX wymienionej konwencji.",

Senegal dnia 4 sierpnia 1983 r.

Zgodnie z artykułem XIII ustęp 3 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie dziewięćdziesięciu dni od daty złożenia odpowiedniego dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia.