Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lipca 1969 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uzn awaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem VIII i IX Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji:
Filipiny dnia 6 lipca 1967 r.

z następującym oświadczeniem: "Filipiny, na zasadzie wzajemności, będą stosować Konwencję do uznawania i wykonywania orzeczeń wydawanych jedynie na obszarze innego Umawiającego się państwa i tylko do sporów wynikających ze stosunków prawnych zarówno umownych, jak i pozaumownych, które według prawa krajowego państwa składającego taką deklarację uważane są za stosunki handlowe.",

Tunezja dnia 17 lipca 1967 r.

z następującym zastrzeżeniem przewidzianym w artykule 1 ustęp 3 Konwencji: "Tunezja będzie stosować Konwencję do uznawania i wykonywania orzeczeń wydawanych jedynie na obszarze innego Umawiającego się Państwa i tylko do sporów wynikających ze stosunków prawnych zarówno umownych, jak i pozaumownych, które według prawa krajowego Tunezji uważane są za stosunki handlowe.",

Ghana dnia 9 kwietnia 1968 r.

Włochy dnia 31 stycznia 1969 r.

Zgodnie z artykułem XII konwencji weszła ona w życie w stosunku do Filipin dnia 4 października 1967 r., w stosunku do Tunezji dnia 15 października 1967 r., w stosunku do Ghany dnia 8 lipca 1968 r. i w stosunku do Włoch dnia 1 maja 1969 r.